ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110 – Αθήνα Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης Πληροφορίες: Χ. Γκιουλέκα Τηλέφωνο: 2131516786 Αθήνα, 19/6/2019 Αρ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.27156/854 

ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ Γεν.Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δ/νση Απονομής Συντάξεων Ακαδημίας 22 10671 Αθήνα

2. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα Kάνιγγος 29 10110 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων παρ.2 άρθρου 19 του ν. 4611/2019

(Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου)

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ Α 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.» επέρχονται ουσιαστικές βελτιωτικές μεταβολές στη σύνταξη λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν.4387/2016 που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην άρση του ηλικιακού ορίου για συνέχιση χορήγησης της σύνταξης μετά την πρώτη 3ετία και στην επαναφορά του ποσοστού του επιζώντα συζύγου στο 70% της σύνταξης του θανόντος ..

Περαιτέρω με την παρ.2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η περ. α της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 ως προς τους. όρους υπό τους οποίους δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου τα προστατευόμενα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου .

Συγκεκριμένα ως μοναδικός όρος για τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου των νομίμων τέκνων , των υιοθετηθέντων και όσων εξομοιώνονται με αυτά, είναι να είναι άγαμα και μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Προς τα άγαμα τέκνα κρίνεται ότι εξομοιώνονται και τα διαζευγμένα, και επομένως αποτελούν δικαιοδόχα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελέσει άλλο γάμο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συνταγματική ΑΔΑ: ΨΟ6Δ465Θ1Ω-8ΝΜ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.26 12:09:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΝ4Α465ΧΠΙ-ΑΜΨ 2 επιταγή για την προστασία της οικογένειας, το σκοπό και το πνεύμα του νόμου, και τα διαζευγμένα τέκνα ανήκουν, όπως και τα άγαμα, στα μέλη οικογένειας που ο νομοθέτης θέλει να προστατέψει.

Επισημαίνεται τέλος ότι και η ρύθμιση αυτή όπως και οι λοιπές ρυθμίσεις του άρθρου 19 εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του ν.4611/2019, αλλά καταλαμβάνουν και όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν εκδοθεί από 13.5.2016 ή εκκρεμεί η έκδοσή τους .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ