ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4387/2016

 Η Ομάδα του  Ενιαίου Συλλόγου Συνταξιούχων για τη μελέτη του Ασφαλιστικού συνέταξε και παρουσιάζει τον επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 (Ν Κατρούγκαλου), καθώς και την εξαγωγή της προσωπικής διαφοράς με διάφορα παραδείγματα. Λόγου του εύρους της μελέτης πιθανόν να υπάρξουν κάποια μικροπροβλήματα ως προς τη απεικόνιση στην ιστοσελίδα.

Όλες οι νέες συντάξεις (κύριες, επικουρικές, εφ’ άπαξ, μερίσματα,) υπολογίζονται πλέον με το νέο τρόπο υπολογισμού του νόμου 4387/2016 (Μάης 16, νόμος Κατρούκαλου).

  • Μέσω αυτού του νόμου δικαιολογήθηκαν και μονιμοποιήθηκαν πλέον οι μνημονιακές μειώσεις και δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ για επιστροφή χρημάτων.
  • Έγιναν ήδη περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ μέσω του επανυπολογισμού (ληστείας) των επικουρικών. Έγινε όμως και ο επανυπολογισμός όλων των ήδη καταβαλλόμενων, μέχρι 16/5/2016, επικουρικών συντάξεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από το νόμο, για να δημιουργηθεί στο σύνολο των επικουρικών συντάξεων η προσωπική διαφορά, για μελλοντική χρήση. Οι «προσωπικές διαφορές» στις επικουρικές συντάξεις εμφανίζονται ήδη στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ.
  • Θα γίνει ο επανυπολογισμός όλων των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων μέχρι 16/5/2016. Σημαντικό σημείο στον επανυπολογισμό είναι η προσωπική διαφορά που θα είναι ο άξονας των νέων μειώσεων, αφού δεν θα αποτελεί πλέον μέρος της σύνταξης αλλά πρόσθετη παροχή. Δηλαδή, οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις μαζί με τα επιδόματα, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2018 στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί. Εφόσον, το προ φόρου καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει μετά από τον επανυπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό χαρακτηρίζεται ως προσωπική διαφορά (Π.Δ), παύει να είναι μέρος των συντάξιμων αποδοχών, διαχωρίζεται από αυτές αλλά συνεχίζει να καταβάλλεται σαν πρόσθετο ποσό.
  • Από την 1/1/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 αν υπάρχει Προσωπική Διαφορά επί των καταβαλλόμενων συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και είναι μέχρι 18% της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης τότε περικόπτεται στο σύνολο της.
  • Αν η προσωπική διαφορά (Π.Δ είναι μεγαλύτερη από το 18% τότε το υπερβάλλον ποσό θα συνεχίζει να παραμένει σαν Προσωπική Διαφορά συμψηφιζόμενη κατ΄ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων ( από το 2022 και μετά!!!) ή με την επόμενη περικοπή λόγω ενεργοποίησης του «κόφτη»
  • Αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.

Απαραίτητα στοιχεία μέχρι σήμερα για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης ήταν:

α) Ο Συντάξιμος Μισθός( Σ.Μ) ή κλάση για το ΙΚΑ, οι αποδοχές δηλαδή που καταβάλλονταν εισφορές και

β) Το Ποσοστό Αναπλήρωσης  (Π.Α) κάθε ταμείου ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Για το ΙΚΑ το 70% για τα άλλα ταμεία από 80-70%.

ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ με το νόμο 4387/2016

Με το νόμο 4387/2016 η σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη.

Την ανταποδοτική σύνταξη Α = Σ.Μ* Π.Α

και Β την Εθνική σύνταξη.  Σύνταξη= Α + Β

Η Εθνική σύνταξη ορίσθηκε στα 384 € για τα 20 χρόνια και μειώνεται 2% για κάθε χρόνο μέχρι τα 15 (345 €).

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης χρειάζεται ο  συντάξιμος μισθός (Σ.Μ) όπως διαμορφώνεται από 2002 μέχρι την αποχώρηση και με βάση το ΔΤΚ και το ποσοστό αναπλήρωσης (ΠΑ) και τα έτη ασφάλισης σύμφωνα με τον πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ            ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΠΟ                        ΕΩΣ

0                             15                                           0,77%                                                     11,55%

15,01                      16                                           0,84%                                                     12,39%

16,01                      17                                           0,84                                                        13,23%

17,01                      18                                           0,84%                                                     14,07%

18,01                      19                                           0,90%                                                     14,97%

19,01                      20                                           0,90%                                                     15,87%

20,01                      21                                           0,90%                                                     16,77%

21,01                      22                                           0,96%                                                     17,73%

22,01                      23                                           0,96%                                                     18,69%

23,01                      24                                           0,96%                                                     19,65%

24,01                      25                                           1,03%                                                     20,68%

25,01                      26                                           1,03%                                                     21,71%

26,01                      27                                           1,03%                                                     22,74%

27,01                      28                                           1,21%                                                     23,95%

28,01                      29                                           1,21%                                                     25,16%

29,01                      30                                           1,21%                                                     26,37%

30,01                      31                                           1,42%                                                     27,79%

31,01                      32                                           1,42%                                                     29,21&

32,01                      33                                           1,42%                                                     30,63%

33,01                      34                                           1,59%                                                     32,22%

34,01                      35                                           1,59%                                                     33,81%

35,01                      36                                           1,59%                                                     35,40%

36,01                      37                                           1,80%                                                     37,20%

37,01                      38                                           1,80%                                                     39,00%

38,01                      39                                           1,80%                                                     40,80%

39,01                      40                                           2,00%                                                     42,80%

40,01                      41                                           2,00%                                                     44,80%

41,01                      42 & άνω                               2,00%                                                     46,80%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στα παραπάνω ποσοστά αυτά, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης προστίθεται και το ποσοστό των επιπλέον εισφορών που αναλογούν στο έτος αποχώρησης για κάθε ταμείο και όπως περιφράφονται στον σχετικό πίνακα στο τέλος του άρθρου (ΤΑΠ-ΟΤΕ ΚΑΙ ΕΤΕ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εργαζόμενος ασφαλισμένος (στο πρώην ΙΚΑ) με

α) Συντάξιμο Μισθό 2633 €. (Προσαρμοσμένη 28η κλάση δηλ. 2373 €  με ΔΤΚ)

β) 37 έτη ασφάλισης δηλ ποσοστό αναπλήρωσης (Π.Α)= 37,20

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016
(ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ)
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 

 

(Σ.Μ)                               2633,00

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 Ν.4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Α = Σ.Μ * Π. Α

Β

 

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

Α+Β

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

(Π.Α)                             37,2% 979,40 384 1.363,40

Στη σύνταξη θα γίνει κράτηση 6%  (1.363,40 *0,06 ) = 81,8 για ασθένεια                                                            Σύνταξη προ φόρου  1363,4-81,8= 1281,6 €

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ
28 η κλάση ΙΚΑ (2373 €) 37 (11100 ΗΕ) 2026,12
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ν.3986/11 ν. 4024/11 ν.4051/12 ν. 4093/12 Ασθένεια 6% Καταβαλλόμενη Σύνταξη προ φόρου
141,85 190,64 169,39 91,47 1433,07
593,35