Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 Εγκ. οικ. 15726/605/2017

Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ7- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΠΔΔ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ13-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
Δ14-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 
Δ15-Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Πληρ.: Νιάρχος Π. Τζαγκαρουλάκης Ι. 
Τηλ. 2131516857 2131516856 
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 
Ταχ.Κώδικας: 101 10 
e-mail: doikepoptia@ypakp.gr 

ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ 

Αθήνα, 05 - 04 - 2017 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 15726/605 

ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝ: ΕΤΕΑΕΠ

 ΘΕΜΑ: Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγκυκλίου και σε ότι αφορά στην προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4α του Ν. 4461/17 (ΦΕΚ 38/Α), με τις οποίες αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ.2α του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, από τότε που ίσχυσε, προβλέπεται ότι: 

«Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4». 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την παράγραφο 4α: «Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.» 

Β. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, σας επισυνάπτουμε σνημμένα, τον Πίνακα Ι: Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ειδικότερα για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017: 

  • η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), s η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), s κοκ. 
  • Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016. 
  • Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα. 

Γ. Συνημμένα παραθέτουμε παραδείγματα προσαύξησης συνταξίμων αποδοχών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, για πληρέστερη ενημέρωση σας, για συνταξιοδότηση το έτος 2016 (μετά την 13/5/2016) καθώς και για συνταξιοδότηση το έτος 2017. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔΤΚ από τα έτη 2002 έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), λαμβάνεται υπόψη σαν τιμή η μονάδα. Συνεπώς στους πίνακες των παραδειγμάτων όπου υπάρχει συντελεστής συνολικής αναπροσαρμογής μικρότερος της μονάδας, οι ετήσιες αποδοχές παραμένουν σταθερές. 

Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Έτος Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους
  Δείκτης Δεκ. Μεταβολή % Μέσος ετήσιος δείκτης Μεταβολή %
2000 77,544 3,9 75,604 3,2
2001 79,906 3 78,155 3,4
2002 82,612 3,4 80,991 3,6
2003 85,153 3,1 83,851 3,5
2004 87,786 3,1 86,282 2,9
2005 90,966 3,6 89,341 3,5
2006 93,612 2,9 92,196 3,2
2007 97,247 3,9 94,865 2,9
2008 99,159 2 98,804 4,2
2009 101,778 2,6 100 1,2
2010 107,044 5,2 104,713 4,7
2011 109,629 2,4 108,2 3,3
2012 110,51 0,8 109,824 1,5
2013 108,621 -1,7 108,813 -0,9
2014 105,789 -2,6 107,385 -1,3
2015 105,612 -0,2 105,521 -1,7
2016 105,636 0 104,649 -0,8
 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ετος Μηνιαίες αποδοχές Μηνιαίες αποδοχές με αναπροσαρμογή (με τον ΔΤΚ) από το έτος αναφοράς μέχρι το έτος εξόδου Συνολική αναπροσαρμογή (με τον ΔΤΚ) από το έτος αναφοράς μέχρι το προηγούμενο του έτους εξόδου Σωρευτικός ΔτΚ για αποχώρηση το έτος 2016 Ετήσιες αποδοχές αναπροσαρμοσμένες με το ΔΤΚ έτος Μεταβολή % συντελεστής
2002 500 651,31 1,30263 1,30263 9.118,39 2003 3,5 1,035
2003 522 656,98 1,25858 1,25858 9.197,68 2004 2,9 1,029
2004 542 662,92 1,22311 1,22311 9.280,94 2005 3,5 1,035
2005 566 668,87 1,18175 1,18175 9.364,15 2006 3,2 1,032
2006 589 674,47 1,1451 1,1451 9.442,52 2007 2,9 1,029
2007 612 681,05 1,11283 1,11283 9.534,73 2008 4,2 1,042
2008 644 687,78 1,06798 1,06798 9.628,87 2009 1,2 1,012
2009 658 694,33 1,05521 1,05521 9.720,56 2010 4,7 1,047
2010 695 700,36 1,00771 1,00771 9.805,05 2011 3,3 1,033
2011 725 725 0,97524 1 10.150,00 2012 1,5 1,015
2012 743 743 0,96081 1 10.402,00 2013 -0,9 0,991
2013 743 743 0,96975 1 10.402,00 2014 -1,3 0,987
2014 740 740 0,98264 1 10.360,00 2015 -1,7 0,983
2015 734 734 1 1 10.276,00 2016 -0,8 0,992
2016 735 735 1 1 4.410,00      
      Αθροισμα   141.092,89      
     
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Π.Ο.Σ.Τ.

Αριστοτέλους 11-15
Αθήνα, 104 32

E-Mail: post@postnet.gr
Τηλέφωνο: 210 5200301
Κατασκευή & Φιλοξενία: Komvos.gr