ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

 Ταμείο υγείας και πρόνοιας

 (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
υπηρεσίες – παροχές

Από την 1/10/2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ – ΕΛ-ΤΑ - ΟΣΕ εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ).
Από την 1/5/2012 οι αρμοδιότητες του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ παραμένουν οι αρμοδιότητες που αφορούν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (υπαγωγή στην ασφάλισης, διαγραφή κλπ) και στην έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης στις αρμοδιότητες του συγκαταλέγεται η χορήγηση παροχών σε χρήμα (πχ. έξοδα κηδείας κλπ), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα.

Οι υπηρεσίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος (νοσηλεία, φάρμακα κλπ) παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ από τον ΕΟΠΥΥ.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 Πως εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ;

Η έκδοση βιβλιάριων ασθενείας, η θεώρηση τους, η διαγραφή ασφάλισης, η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, η καταβολή δικαιολογητικών για έξοδα κηδείας, κ.λ.π. είναι αρμοδιότητες του Τ.Α.Υ.Τ.ΕΚ.Ω. και διενεργούνται μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου.
Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ, μπορούν να εξυπηρετηθούν ΜΟΝΟ από την κεντρική υπηρεσία του Τ.Α.Y.Τ.Ε.Κ.Ω. που βρίσκεται Πατησίων 54, Τ.Κ. 10682 Αθήνα, τηλ. 210-8808760, 210-8808777, 210-8808728 καθώς το Ταμείο δεν διαθέτει πλέον περιφερειακές υπηρεσίες.

Η εξυπηρέτηση τους μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση με την αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω fax (210-8808903), μέσω e-mail ( mitrooparoxes@tayteko.gr) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα Πατησίων 54 Τ.Κ. 10682, Αθήνα


 Ποιοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ έχουν υποχρέωση θεώρησης του βιβλιαρίου τους;

   Βιβλιάρια θεωρούν:

    · οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι ως 65 ετών

    · τα τέκνα από 18 ως 26 ετών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ασφαλιστικές προϋποθέσεις

    · οι δικαιοδόχοι σύνταξης λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, ως την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

   Βιβλιάρια ΔΕΝ θεωρούν:

    · Οι άμεσα ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

    · οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι άνω των 65 ετών

 Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη θεώρηση των βιβλιαρίων;

Θεώρηση βιβλιαρίου συζύγου

· Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας

· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος Ή εκκαθαριστικού μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.

· Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ και φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου αυτής. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ταχυδρομικά, το αντίγραφο αυτής πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του παραπάνω αντιγράφου της δήλωσης αυτού. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά υποβάλλεται η εκτύπωση του εκκαθαριστικού.

· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)

· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου.

Θεώρηση βιβλιαρίου τέκνων Τέκνα ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών

· Ατομικό βιβλιάριο Ασθενείας

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του είναι άνεργο ,άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο

· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους, σε περίπτωση που τα παιδιά είναι φοιτητές

· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος

· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)

· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου Τέκνα ηλικίας μέχρι 26 ετών

· Ατομικό βιβλιάριο Ασθενείας

· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο(αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο.

· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους.

· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.

· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)

· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου

Σημείωση: Παιδιά που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, καθώς και σε σχολές Εμπορικού Ναυτικού δεν δικαιούται ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ και πρέπει να διαγράφονται.. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται διαγραφή έμμεσα ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ;

Λόγω Στράτευσης, Λόγω Εργασίας, Λόγω Γάμου, Λόγω φοίτησης σε Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομίας και Εμπορικού Ναυτικού, Λόγω θανάτου, Λόγω ορίου ηλικίας, Λόγω συνταξιοδότησης.

 Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΟΤΕ;

Άμεσα ασφαλισμένοι:

· Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου για χορήγηση της κάρτας (βλ. Χρήσιμα Έντυπα)

· Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας άμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου

Έμμεσα ασφαλισμένοι:

· Αίτηση του έμμεσα ασφαλισμένου για χορήγηση της κάρτας (βλ. Χρήσιμα Έντυπα)

· Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας έμμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου

· Φωτοαντίγραφο της 1ης και της 10ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας του έμμεσα ασφαλισμένου

Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας μπορούν να αποστέλλουν τα εν λόγω δικαιολογητικά με fax στον αριθμό 210-8808903 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitrooparoxes@tayteko.gr

 Που απευθύνομαι για θέματα που αφορούν την κύρια σύνταξη του ΤΑΠ-ΟΤΕ;

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ Αγίου-Κωνσταντίνου 16 Αθήνα, τηλ. 210-8110002.

Δεν βρίσκομαι στο ηλεκτρονικό μητρώο του ταμείου από γιατρούς

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  Ή ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Αποστολή στο ΤΑΥΤΕΚΩ με συστημένη επιστολή ή με
fax ή με παρουσίαση στο ταμείο.
α) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας  του άμεσα ασφαλισμένου όταν αφορά τον ίδιο αλλά και του ιδίου και του έμμεσα ασφαλισμένου όταν αφορά έμμεσα ασφαλισμένο (σύζυγο, παιδιά κ.λ.π.).
β) φωτοτυπία του εγγράφου μισθοδοσίας του ΕΛ-ΤΑ όπου φαίνονται οι εισφορές για την ασθένεια
γ)  τον ΑΜΚΑ (αριθμό ασφαλισμένου)

Συνταξιοδοτικά θέματα
Για όλα τα θέματα συνταξιοδότησης ενημερώνεστε από το αρμόδιο τμήμα της  Π.Ο.Σ.Τ.
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
postnet.gr (Ασφαλιστικό) και ότι άλλο σας ενδιαφέρει στις ανάλογες κατηγορίες που μπορείτε να βρείτε εκεί ή με επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Τμήμα Ασφαλιστικού της Π.Ο.Σ.Τ.