ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Ο ΝΕΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4387/12/05/2016

  Ο ΝΕΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΟ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Νόμος 4387/12/05/2016
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Με αίτηση συνταξιοδότησης  μετά τον νόμο 4387/12/05/2016

Τι προβλέπει το άρθρο 2 που εισήχθη στον νέο νόμο για τον υπολογισμό των συντάξεων και άσχετα πότε θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης από την δημοσίευση του νέου νόμου και μετά.
Πως θα υπολογιστούν οι συντάξεις που εκκρεμούν;

Τόσο οι εκκρεμείς συντάξεις όσο και εκείνες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πριν από τη δημοσίευση του νόμου - δηλ. μέχρι και 12/05/2016 – στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα ισχύσουν ευνοϊκότεροι όροι συνταξιοδότησης γιατί θα υπολογιστούν με υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και με το προηγούμενο καθεστώς.
Σημείωση: Ποιά ημερομηνία μετράει
Στην περίπτωση των εργαζόμενων στα ΕΛ-ΤΑ και τους οποίους αφορά το κείμενο, ως ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης λογίζεται αυτή που υπάρχει όταν κατατίθεται στο ταμείο η αίτηση συνταξιοδότησης και όχι η ημερομηνία παραίτησης από τον ΕΛ-ΤΑ και έχει σημασία ως προς την αντιμετώπιση εκ μέρους του ταμείου.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, δηλ. από 13/05/2016 με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων:

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

1) Βασική (εθνική) σύνταξη

Η εθνική σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2) Αναλογική (ανταποδοτική) σύνταξη

Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του νόμου και όπως αναλύουμε παρακάτω στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού Αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 Αρμόδιος για την καταβολή της εθνικής σύνταξης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α.

Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου...

Το ποσό της κανονισθείσας κατά τα ανωτέρω σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα, δώδεκα φορές το χρόνο.

Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών…

Εθνική (Βασική) Σύνταξη


Πώς και σε ποιους δίνεται

Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται σε όλους όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40

για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας.
 Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής.

Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α`), καθώς και για

τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`).

Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα προέλευσης, άλλως του κληρονομικού δικαίου.
Το καταβαλλόμενο σε αυτά ποσοστό, μετά τη διακοπή χορήγησης του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο

και έως το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης. Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξης μεταξύ δικαιούχου και τέκνων, το ποσό της εθνικής σύνταξης κατανέμεται κατά τα ποσοστά του επιμερισμού.

Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε 384€ κάθε μήνα με 20 έτη ασφάλισης και 345€ με 15ετία.


Ανταποδοτική (Αναλογική) σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο νόμο και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών ολόκληρου του εργασιακού βίου.
Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και εντός του 2016, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός – εισόδημα κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του σχετικού άρθρου, που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης.
Εφεξής, ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:
 Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν.
 Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή

μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Τι είναι η αναλογική – ανταποδοτική σύνταξη

Ποια είναι τα ποσοστά αναπλήρωσης

Η αναλογική – ανταποδοτική - σύνταξη, θα είναι το δεύτερο μέρος της κύριας σύνταξης που συνδέεται με τις εισφορές που αναλογούν (μισθός ή εισόδημα) καθώς και τα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και έχει περισσότερο ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Ενιαίο θα είναι το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών για όλους και θα κλιμακώνεται ανάλογα με την μισθολογική ή εισοδηματική κατηγορία.
Δηλαδή θα είναι υψηλότερο για τους χαμηλόμισθους και χαμηλότερο για τους υψηλόμισθους.
Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών όλου του ασφαλιστικού βίου από το 2002 και μετά  (το πηλίκο του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές δια του συνολικού χρόνου ασφάλισης).
Το τελικό ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται με βάση κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης που εξαρτώνται από τον χρόνο ασφάλισης.
Για τα πρώτα 15 χρόνια ο συντελεστής είναι 0,77% κατ’ έτος δηλ. 11,55% αναπλήρωση του συντάξιμου μισθού για 15 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα με 15ετία:
Με μισθό 1.000€ Χ 11,55% = 115,5€ αναλογική σύνταξη.
Εδώ προστίθεται και η εθνική σύνταξη των 345€ για τα 15 έτη για να έχουμε το τελικό ποσό της κύριας σύνταξης  460,5€.


Οι συντελεστές αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης έχουν ως εξής ανά έτος και 3ετία:

Από 0 - 15  έτη:         0,77% ανά έτος
Από 15,01 - 18:         0,84% ανά έτος
Από 18,01 - 21:         0,90 % ανά έτος
Από 21,01 - 24:         0,96% ανά έτος
Από 24,01 - 27:         1,03% ανά έτος
Από 27,01 - 30:         1,21% ανά έτος
Από 30,01 - 33:         1,42% ανά έτος
Από 33,01 - 36:         1,59% ανά έτος
Από 36,01 - 39:         1,80% ανά έτος
Από 39,01 - 42:         2% ανά έτος
Αυτό σημαίνει όμως πως η ανταποδοτική σύνταξη σπάει σε κομμάτια ανάλογα με το πόσα χρόνια ασφάλισης έχει ο ασφαλισμένος και για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται ξεχωριστά με διαφορετικό συντελεστή.
 

Στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με τα έτη ασφάλισης, τις αποδοχές και τους ανάλογους συντελεστές, θα προστίθεται και η Εθνική σύνταξη των 345€ με 15ετία και 384€ με 20 έτη ασφάλισης τουλάχιστον όπως παρακάτω αναλυτικά ανά έτος μετά τα 15 έτη ασφάλισης αναφέρουμε.

Ανταποδοτική Συνταξη


Έτη Ασφάλισης

Ποσοστό Αναπλήρωσης

15 

11,55%

16

12,39%

17

13,23%

18

14,07%

19

14,97%

20

15,87%

21

16,77%

22

17,73%

23

18,69%

24

19,65%

25

20,68%

26

21,71%

27

22,74%

28

23,95%

29

25,16%

30

26,37%

31

27,79%

32

29,21%

33

30,63%

34

32,32%

35

33,81%

36

35,40%

37

37,20%

38

39,00%

39

40,80%

40

42,80%

41

44,80%

42

46,80%Εθνική (βασική) σύνταξη

Με 15 έτη 345€
Με 16 έτη 353€
Με 17 έτη 361€
Με 18 έτη 368€
Με 19 έτη 376€
Από 20 έτη και πάνω 384€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παρακάτω ποσά δεν συμπεριλαμβάνουν το επίδομα συζύγου 10% το οπίο από 1/1/2019 καταργείται...

Παραδείγματα με 15 έως 40 έτη με την ανταποδοτική και την Εθνική σύνταξη από τα 345€ έως τα 384€
τα ποσά εδώ είναι χωρίς επίδομα συζύγου 10%, φόρο και την εισφορά ασθένειας 6%
Τα ποσά εδώ είναι χωρίς την εισφορά ασθένειας το 6% και χωρός το φόρο

Έτη ασφάλισης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Π.Ο.Σ.Τ.

Αριστοτέλους 11-15
Αθήνα, 104 32

E-Mail: post@postnet.gr
Τηλέφωνο: 210 5200301
Κατασκευή & Φιλοξενία: Komvos.gr