ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

1. Με τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 και του άρθρου 2 της ανωτέρω σχετικής Υ.Α. θεσπίζεται, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, ύψους 10%. Η μείωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58, Α') μείωση και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 της εν λόγω Υ.Α.. 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό μείωσης του ποσού της σύνταξης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος έχει μεν θεμελιωθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, αλλά αυτό ασκείται από την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015 και μετά (ήτοι από 19.8.2015 και εφεξής). 

Επίσης, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το προβλεπόμενο από το άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58, Α') ποσοστό μείωσης υπολογίζεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 της ανωτέρω σχετικής Υ.Α., και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας. 

Παραδείγματα : 

i. Ασφαλισμένη που θεμελίωσε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης το Μάρτιο 2015 και το ασκεί την 10.12.2015 (ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. 

Έστω ότι στο παράδειγμά μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1000,00 € και η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00 €. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%. 

ii. Ασφαλισμένη που θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης το Δεκέμβριο του 2015 (ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ επιβάλλεται και το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. 

Έστω ότι στο παράδειγμά μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1000,00 € και η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00 €. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%, οπότε το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630,00 € (700,00 € - (700,00 € * 10%)= 630,00 €). Η πρόσθετη μείωση θα διατηρηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες της ανωτέρω σχετικής Υ.Α.. 

iii. Ασφαλισμένη που θεμελίωσε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης ως μητέρα ανήλικου τέκνου τον Απρίλιο 2014, με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας, και το ασκεί το Δεκέμβριο 2015 (ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση όχι με το ισχύον πριν το ν.4336/2015 όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης (που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το 55ο έτος), αλλά σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης (το οποίο στο εν λόγω παράδειγμα είναι το 62ο και 6 μηνών), αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. 

Έστω ότι στο παράδειγμά μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1000,00 € και η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00 €. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%. 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η εγκύκλιος δεν αναφέρει τι γίνεται με το καθεστώς αναβολής συντάξεων για όσους/ες είχαν αποχωρήσει πριν τις 19/8/2015 αλλά η κατηγορία αυτή δεν πρέπει κατά τη γνώμη μας να ανησυχεί γιατί έκαναν χρήση του νόμιμου δικαιώματος και δεν αλλάζει κάτι πιστεύουμε.
Όσοι όμως αποχωρούν μετά την παραπάνω ημερομηνία μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού αλλά θα υποστούν την αύξηση των ορίων ηλικίας σύμφωνα με το ν.4336/2015 και θα πάρουν σύνταξη με τα νέα όρια.
Σε κάθε περίπτωση όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πάρουν την επίσημη θέση των ταμείων (ΙΚΑ - ΤΑΠ-ΟΤΕ), ή του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου (Γ.Γ.Κ.Α. τηλ. 210- 3368122, 123).

ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 19/8/2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Εδώ υπάρχει ακόμα κενό προς το παρόν και δυσμενής αντιμετώπιση των παλαιών ασφαλισμένων στο ΤΑΠ-ΟΤΕ γιατί δεν τους υπολογίζει το ποσό εξαγοράς με τα νέα μειωμένα ποσά.
Αυτό ίσχυε κατά το νόμο και το ταμείο γιατί δεν άλλαξαν γιαυτούς οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με το ν.3863/2010.
Τώρα όμως που άλλαξαν για όλους τα όρια ηλικίας, πρέπει να εφαρμοστεί και για την κατηγορία αυτή η διάταξη που προβλέπει έκπτωση έως 50% για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα και αποχωρούν με το νέο καθεστώς από το 2015 και μετά.
Για το λόγο αυτό, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και κατά την γνώμη μας, όσοι συμπληρώνουν τις προύποθέσεις συνταξιοδότησης με εξαγορά στρατού, πρέπει να αιτηθούν γραπτώς στο ΤΑΠ-ΟΤΕ ή στο ΙΚΑ της περιοχής τους να πληρώσουν τα ανάλογα ποσά με τη σχετική έκπτωση.