ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ Ν.2084 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2013

 


 

Αρ. Πρωτ. Φ. 80000 / οικ.19380 / 1401 / 29.09.2014

 

 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 που τίθεται από τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν.2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, και του άρθρου 141 του ν.3655/2008.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής θητείας (μέχρι 31.12.2013 ή και μετά την 31.12.2013), προκειμένου για τη συνταξιοδότηση  ασφαλισμένων των τέως ειδικών ταμείων ασφάλισης μισθωτών πριν την 01.01.1983, με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας (συνταξιοδοτική προϋπόθεση που δεν τροποποιείται από το άρθρο 10, του ν. 3863/2010), μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης του πρώτου εδαφίου, της παραγράφου 5, του άρθρου 40, του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄170), προκλήθηκε η 87/2014 γνωμοδότηση του Στ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε μερικώς αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Υπενθυμίζουμε ότι, με την ανωτέρω διάταξη (α΄ εδάφιο παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3996/2011) προβλέπεται ότι όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι και 31.12.2010, ακόμα και με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, καθώς και με την προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, και εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι και 31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου για την ενιαία εφαρμογή της διάταξης , παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

  1. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10, του ν. 3863/2010, όπως είναι η προϋπόθεση των ασφαλισμένων πριν την 01.01.1983  των  τέως  ειδικών  ταμείων  ασφάλισης μισθωτών  (συνταξιοδότηση  με  35  έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας), δύνανται  να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 10, παρ. 18, του ν. 3863/2010 (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας), καθώς και τον πλασματικό χρόνο του άρθρου 141, παρ. 1, του ν. 3655/2008, οποτεδήποτε,  δηλαδή  μπορούν  να  αναγνωρίσουν  τους  εν  λόγω  χρόνους  και  μετά  την 31.12.2013.
  1. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που τροποποιούνται από το άρθρο 10, του ν. 3863/2010, είτε έχουν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2010 τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο από πραγματική εργασία (και προαιρετική ασφάλιση), είτε όχι, είχαν τη δυνατότητα αναγνώρισης των  παλαιών  πλασματικών  χρόνων  του  άρθρου  40  του  ν. 2084/92, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 10, παρ. 18, του ν. 3863/2010 (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας) , καθώς και τον πλασματικό χρόνο του άρθρου 141, παρ. 1, του ν. 3655/2008  μέχρι την 31.12.2013.

Παραδείγματα :

1)  Ασφαλισμένος του τέως Τ.Σ.Π.–Ε.Τ.Ε. πριν την 01.01.1983, ο οποίος, μέχρι 31.12.2010, έχει πραγματοποιήσει 33½ έτη ασφάλισης στο Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε. και επιθυμεί να αναγνωρίσει χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, προκειμένου να συμπληρώσει τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης και να θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (συνταξιοδοτική προϋπόθεση που δεν τροποποιείται από το άρθρο 10, του ν. 3863/2010). Ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και μετά την 31.12.2013.

2) Ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., γεννηθείς το 1959, ο οποίος, μέχρι 31.12.2010, έχει πραγματοποιήσει 10.200 ημέρες ασφάλισης και επιθυμεί να αναγνωρίσει το χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, προκειμένου να συμπληρώσει τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31.12.2010 και να θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας (διατάξεις 35ετίας, όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2010). Ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορούσε να υποβάλει τη σχετική αίτηση αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας μέχρι και 31.12.2013.

Κατόπιν  των παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, για την παροχή των σχετικών οδηγιών προς τα κατά τόπους υποκαταστήματα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΔΕΔΟΥΛΗ