Σωματείο Διοικητικού και Επιστημονικού Προσωπικού: Προκήρυξη αποκλεισμών και ερωτηματικών για την επιλογή Διευθυντών

10 Οκτώβρη 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προκήρυξη αποκλεισμών και ερωτηματικών για την επιλογή Διευθυντών


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης. Η αναμενόμενη για αρκετό καιρό ενέργεια της Διοίκησης δείχνει, δυστυχώς,  προχειρότητα, ότι συντάχθηκε με συντηρητικό πνεύμα και λογική αποκλεισμού και σε αρκετά σημεία μοιάζει με «φωτογράφιση» από αδέξιο «φωτογράφο».


Για λόγους σκοπιμότητας, ή εξαιτίας άγνοιας του θέματος, συντάχθηκε ένα κείμενο χωρίς συνοχή και λογική προκαλώντας το κοινό αίσθημα των συναδέλφων. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες ακολούθησαν δύο διορθώσεις της, αλλά ακόμα και τώρα τα προβληματικά σημεία παραμένουν πολλά.


Σε αντίθεση με τις πρόσφατες προκηρύξεις επιλογής Επιθεωρητών και Οικονομικών Ελεγκτών, οι οποίες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Εργασίας, έγιναν σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και το αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης του συνόλου του Προσωπικού Διοίκησης, η προκήρυξη για τις Διευθύνσεις θέτει αυθαίρετα κριτήρια αποκλεισμού, τα οποία περιορίζουν τον ανταγωνισμό στερώντας από πολλά έμπειρα στελέχη τη δυνατότητα υποψηφιότητας.


Συγχέει τα τυπικά προσόντα, τα συνεκτιμώμενα προσόντα και τα ουσιαστικά προσόντα και τα παρουσιάζει ως απαραίτητες προϋποθέσεις, δημιουργώντας σύγχυση και ερωτηματικά, ενώ αφήνει μεγάλα περιθώρια νομικής αμφισβήτησης των απαιτήσεων και προϋποθέσεων συμμετοχής.


Απαιτεί διαφορετική εμπειρία διοίκησης, ως προς το χρόνο και τη βαθμίδα απόκτησης, για κάθε Διεύθυνση.


Για ορισμένες θέσεις ζητά υποχρεωτικά εμπειρία σε θέση Διεύθυνσης, ενώ για άλλες αρκεί μικρότερη χρονικά εμπειρία ακόμα και σε κατώτερες βαθμίδες διοίκησης.


Απαιτεί διαφορετικά πτυχία για Διευθύνσεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα - Γενική Διεύθυνση.


Δεν περιλαμβάνει τίτλους σπουδών που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως, για παράδειγμα:


·         Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών στην ψυχολογία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και άλλα, που αποτελούν βασικά πτυχία επιλογής για αντίστοιχες θέσεις διεθνώς. Δε γίνεται καν ειδική αναφορά σε τίτλους στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.


·         Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης δεν αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών στην εκπαίδευση.


Απαιτεί από τους υποψήφιους περισσότερα και πιο εξειδικευμένα προσόντα από αυτά που εν δυνάμει διοικητικά ανώτεροι τους και μέλη της Επιτροπής που θα τους αξιολογήσουν κατέχουν, αποκλείοντας αδικαιολόγητα άριστους υποψήφιους με σημαντική εμπειρία και επαρκέστατα βιογραφικά.


Απαιτεί συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, ακόμα και άσχετους με το αντικείμενο, αλλά δε ζητά υποχρεωτικά εμπειρία σχετική με το αντικείμενο.


Ζητά διαφορετικό επίπεδο ξένης γλώσσας μεταξύ των θέσεων, χωρίς να προσδιορίζεται ποιο είναι αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακριβής περιγραφή στο σύστημα μοριοδότησης του Κανονισμού Εργασίας.


Η προκήρυξη αυτή δε μπορεί να προχωρήσει ως έχει. Το περιεχόμενο της είναι επιεικώς απαράδεκτο και πρέπει να ανακληθεί και να αλλάξει, προσαρμοζόμενο πλήρως στο πνεύμα και την ουσία του συστήματος στελέχωσης των ΕΛΤΑ για ίσες ευκαιρίες για ΟΛΟΥΣ, αντικειμενικότητα και αξιοκρατία και υιοθετώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές επιλογής στελεχών.


Το Σωματείο υποχρεούται να προστατεύσει τα μέλη του, το συμφέρον της εταιρείας και του συνόλου των εργαζόμενων σε αυτή. Θα αξιοποιηθεί κάθε μέσο για να αναδειχθεί το θέμα και να συμμορφωθούν οι υπεύθυνοι.


Για το Δ.Σ.


            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 


          ΝΙΚΟΣ ΛΙΕΑΣ                                              ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ