ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 190.000€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και ενσήμων και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και το χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Αναλυτικά η τεχνική μελέτη βρίσκεται στο αρχείο pdf

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να καταθέσουν τεχνοοικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή με συστημένη επιστολή μέχρι 11 Οκτωβρίου 2021.