NOMOΣ 4024/2011

 Αυτή είναι η προσωρινά αποθηκευμένη σελίδα της Google για την ιστοσελίδα http://www.nomotelia.gr/photos/File/4024-11.htm. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο της σελίδας όπως εμφανίστηκε στις 22 Απρ. 2012 05:45:40 GMT. Από τότε, αυτή η σελίδα ενδέχεται να άλλαξε. Μάθετε περισσότερα

N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου

1. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας λόγω επικείμενης συ­νταξιοδότησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρ­θρου 33 λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρ­κεια της διαθεσιμότητας ο υπάλληλος εξακολουθεί να α­σφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη στους οικείους φο­ρείς που ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύ­νουν το Δημόσιο, υπολογίζονται επί των συντάξιμων α­ποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 και αποδίδονται στους οικείους φορείς. Οι ανωτέρω συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό της σύνταξης του υπαλλήλου.

2.α. Η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο μισθολόγιο του Δευτέρου Κεφαλαίου εξακολουθεί να υ­πολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγουμένη της έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152).

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν εξέλθει της υπηρεσίας από 1.7.2011 έ­ως 31.10.2011.

γ. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρό­ντος νόμου, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη των προσώπων των προηγούμενων περιπτώσεων, υπολογίζονται επί των ανωτέρω συντάξι­μων αποδοχών.

δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έ­χουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011.

ε. Η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να χορηγείται στους συνταξιούχους του Δημοσίου γενικά, που έχουν εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι την 31.10.2011 με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3205/2003 (Α' 297). Οικογενειακή παροχή που καταβάλλεται με τις συντά­ξεις του Δημοσίου γενικά, για όσους εξέλθουν της υπη­ρεσίας από 1.11.2011 και μετά, υπολογίζεται με τους ό­ρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015.

ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010 (Α' 120) αντί των λέξεων «από 1.1.2014» τίθενται οι λέξεις «από 1.1.2016».

3. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 (Α' 165) αντικαθίστανται από 1.1.2011 ως εξής:

«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο κατά πα­ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, εφόσον συμπληρώνουν 15ετή πλήρη πραγμα­τική συντάξιμη υπηρεσία και αποχωρούν με αίτηση τους. Η σύνταξη όμως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.»

4.  Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α' 180) έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 167/2007 (Α' 208) και 168/2007 (Α' 209).

5. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007, που προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4002/2011 (Α' 180) αντικαθίστανται, ως εξής:

«12. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η ανάκληση πράξης με την οποία έχει αναγνωρισθεί συντάξιμος χρό­νος με καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς ούτε η έκδοση νέας πράξης με την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2β.

Κατ' εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί μπορεί να ανακληθεί στο σύνολο της, μετά από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί με αυτήν μπορεί να χρησιμεύσει για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης κατ' εξαίρεση, και μετά από αίτηση του υπαλ­λήλου, είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πρά­ξης, με την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη α­ναγνωρισθεί ως συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 εφόσον το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία και η αναγνώριση του ως συντάξιμου δεν απαιτούσε την κατα­βολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς.

Αναγνωριστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 2 και 20 πα­ράγραφος 4 του ν. 2084/1992 χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση του ενδιαφερομένου για καταβολή εισφο­ράς εξαγοράς για τον αναγνωριζόμενο χρόνο, ανακα­λούνται στο σύνολο τους οποτεδήποτε, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου είτε οίκοθεν από το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο, όταν αυτό διαπιστώσει το μη σύννομο της έκδοσης τους.

Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται μετά την πα­ρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που ανακαλούνται ή τροποποιούνται.»

β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 1.1.2011.

γ. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για περιορισμό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι ο­ποίες έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν για εξέταση στις Διευθύνσεις Συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις Διευθύνσεις Συντάξεων, τίθενται στο αρχείο, με εξαίρεση όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2β του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007.

6.  Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως ε­ξής:

«β) στο προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερι­κής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων,».

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 (Α' 120) αντικαθίσταται από της ι­σχύος του ως εξής:

«Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν κατα­βληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρο­νικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινο­ποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.»

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Πρόσωπο του οποίου λήγουν τα καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιούται να μεταφέρει στον ελλη­νικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είχε υπαχθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που υπήχθη μετά τη λήξη των καθηκόντων του, το ασφαλι­στικό στατιστικό ισοδύναμο των δικαιωμάτων σύνταξης που είχε αποκτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που τυχόν είχε μεταφέρει στο συνταξιοδοτικό σύστημα αυτής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ασφαλιστικό χρόνο σε ελληνι­κό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το ανωτέρω ασφαλι­στικό στατιστικό ισοδύναμο μεταφέρεται στο ασφαλιστι­κό καθεστώς του ΙΚΑ.»

9. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ί της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 3865/2010 α­ντικαθίστανται ως εξής:

«ί. για ποσά αναλογιστικού ισοδύναμου που έχουν ήδη μεταφερθεί στο συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλή­λων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την ημερομηνία ι­σχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, νοείται η ημερο­μηνία έκδοσης της σχετικής τραπεζικής εντολής, βάσει της οποίας πιστώθηκε ο αντίστοιχος τραπεζικός λογα­ριασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

10.α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δημο­σίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύ­ριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμε­νου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω μείωση, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύ­ριας σύνταξης τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.

β. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύ­νταξης της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπό­ψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξο­μάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α' 117) και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς, α­φαιρουμένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συ­νταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύ­ει μετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και της επιπλέον εισφοράς της περίπτωσης α ' του ίδιου άρ­θρου και νόμου.

γ. Εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην πε­ρίπτωση α ' όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξη τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρ­θρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α' 209) ή συ­νταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α' 120) και 1977/1991 (Α' 185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέ­κνο σε ποσοστό 80% και άνω. Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α ', εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτε­πάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δημόσιο, η κατά περίπτωση μείωση της παραγράφου α' διενεργείται επί της κάθε σύνταξης χωριστά.

ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε­ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η μείωση του πρώτου ε­δαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής, θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά.

στ. Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέ­ρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του Δημο­σίου.

ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δημό­σιο.

11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε­φαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθε­στώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλή­λων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σι­δηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α' 276).

 

Άρθρο 2

Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων

1. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργεί­ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έ­χουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υ­περβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Η ανωτέρω μείωση καταλαμβάνει και το 50% του συ­νολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χο­ρηγείται από το ETAT και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακρά­τηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΑΊ52).

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώ­τη του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο συ­μπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λό­γω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωίδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68) και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α' 165) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρα­τικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του ν. 3185/2003 (Α' 229) ή του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α'48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγρά­φου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α' 129), καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς υπερβαρέων επαγγελμάτων, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης και συνταξιούχοι του NAT.

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

2.  Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργεί­ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν ε­μπίπτουν στην μείωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Η ανωτέρω μεί­ωση καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύ­ριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ETAT και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτι­κού καθεστώτος.

Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακρά­τηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λό­γω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωίδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/ 1992 ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, ή είναι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α'48), όπως τροποποιή­θηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α' 129).

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

3.  Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), το τμήμα της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, το οποίο, μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Ει­σφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της πα­ραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, μειώνεται κατά ποσο­στό 30%. Το ποσό της σύνταξης μετά την ανωτέρω μεί­ωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ.

4.  Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕ-ΚΩ, των Τομέων «ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕ-ΚΩ και στους συνταξιούχους του ETAT που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη, καθώς και στους συνταξιού­χους του ETAT στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ETAT και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού κα­θεστώτος, το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά ποσοστό 15% και για τους συνταξιού­χους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά ποσοστό 20%. Σε περίπτωση ε­φαρμογής της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Ει­σφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το Μ.Τ.Π.Υ., το τμήμα του μερίσματος που, μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαί­ως, μειώνεται κατά 50%.

5. Τα εισπραττόμενα ποσά από τις αναφερόμενες στις προηγούμενες δύο παραγράφους μειώσεις αποτελούν πόρο των ανωτέρω φορέων - τομέων.

6.  Η παράγραφος 5.α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5.α. Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δη­μοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλι­σης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν της Υπηρεσίας, από 1.1.2010 μέχρι και την 31.12.2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, μει­ώνεται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του ε­φάπαξ βοηθήματος.

Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προ­σωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από 1.1.2011 και μετά, το ποσό του εφά­παξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, σύμφω­να με τις καταστατικές τους διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκ­δοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθή­ματος.

Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Προσωπι­κού Εμπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 1.8.2011 και μετά το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο αυτό, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 30% σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.»

7.  Η παράγραφος 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

« 12. α) Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται στο 50% του συνολικού ποσού κύ­ριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ETAT και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδο-τικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α Ί15).

β) Η παράγραφος 13 καταλαμβάνει από 1.9.2011 και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύ­νταξης, που χορηγείται από το ETAT και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.»

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του Ε-ΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 31.12.2011 ανεξαρτή­τως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το φορέα.»

9. Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 προστί­θεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) δύνανται να μεταφέρονται ποσά μέχρι του ύψους των τριάντα πέντε εκατομμυ­ρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηματοδότησης, το πρόγραμ­μα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του ποσού.»

10. Στην περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α'115) η ημερομηνία «1.1.2014» α­ντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2016».

11.  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α' 152) προστίθενται οι λέξεις «, ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λό­γω Ταμείων.»

12. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3607/2007 (Α' 245) τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται α­πό το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3607/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

« 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσω­πείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά­λισης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι προσωπικές και α­μεταβίβαστες. Η ανωτέρω μεταβίβαση του μετοχικού κε­φαλαίου απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, τέ­λη ή εισφορές υπέρ τρίτων.»

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3607/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται: α) από το Μοναδικό μέ­τοχο ή β) από το Ελληνικό Δημόσιο ή γ) από έτερους φο­ρείς κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργεί­ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι όροι και οι προ­ϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τρο­ποποιείται ως ακολούθως:

« 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και διαι­ρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές, αμετα­βίβαστες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο μεταβιβάζεται εξ ολο­κλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ο­ποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκ­προσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

ε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τρο­ποποιείται ως ακολούθως:

«4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενι­κής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέ­ρες στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουρ­γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

στ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τροποποιούνται ως ακολούθως:

« 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν (1) εκπρόσωπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έναν (1) ειδικό επιστήμονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται και παύονται αζη­μίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από εισήγηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι­κής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες, κατόπιν αιτήσεως του, το υπηρετούν κατά τη ψήφιση του νόμου προσωπικό της Εταιρείας δύναται να μετατάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Άρθρο 3

Θέματα Μ.Τ.Π.Υ.

1.  α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Με­τοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγε­ται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοι­νωνικής Ασφάλισης.

β. Όπου στο π.δ. 422/1981 (ΑΊ14) προβλέπεται αρμο­διότητα του Υπουργού Οικονομικών για έκδοση ατομι­κής διοικητικής πράξης ή κανονιστικής απόφασης ή για πρόταση προεδρικού διατάγματος, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινω­νικής Ασφάλισης.

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 422/1981 καταργείται.

δ. Η περίπτωση β ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 422/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με Βαθμό Α».