ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κατέχουν ηγετική θέση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά και διαδραματίζουν για 186 χρόνια  σημαντικό ρόλο τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας με  το μεγαλύτερο δίκτυο σημείων καθημερινής επαφής με τους πελάτες, σε όλη την Επικράτεια.

Τα ΕΛΤΑ είναι Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας διατηρούν ένα εκτεταμένο ταχυδρομικό δίκτυο με περίπου 1.420 καταστήματα και πρακτορεία σε όλη τη χώρα και 3.500 ταχυδρομικούς διανομείς σε όλη τη χώρα.

Το δίκτυο αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο καθημερινής επαφής με τον πολίτη, σε όλη τη χώρα.

Με αυτό το δίκτυο καλύπτει με ποιότητα και χαμηλές τιμές τις ανάγκες όλων των Ελλήνων πολιτών, όπου αυτοί και αν κατοικούν, είτε στο τεράστιο ορεινό και δύσβατο όγκο της χώρας μας, είτε στα εκατοντάδες κατοικημένα νησιά μας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Πολιτεία αντιλαμβανόμενη το σημαντικό κοινωνικό ρόλο των ταχυδρομείων, αλλά και τη δυνατότητα που έχουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και να συνεισφέρουν θετικά στην πορεία ανασυγκρότησης της χώρας, ενίσχυσαν το ρόλο τους, δημιούργησαν σταδιακά θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ευελιξία, η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, η εξυπηρέτηση των πολιτών σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

·    Από το 1970 η Ταχυδρομική Υπηρεσία μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) – δημόσια επιχείρηση, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, την επωνυμία "Ελληνικά Ταχυδρομεία" (ΕΛΤΑ), που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας και απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας.

·    Με τον ν.2414/1996 για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, προσαρμόζεται το καταστατικό του, ώστε η οργάνωση και λειτουργία του να συνάδει με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με στόχο να μπορεί ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς για  την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών όλης της χώρας.

·     Με το ν.2668/98, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 97/67/EΚ της 15/12/1997, δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την παροχή καθολικής υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση και το συμφέρον των πολιτών.

·       Το 2000  τα ΕΛΤΑ εξαιρούνται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, περί προμηθειών, περί ανάθεσης δημοσίων μελετών και δημοσίων υπηρεσιών και έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες εκτελούνται με βάση εσωτερικούς κανονισμούς προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων (ν.2843/2000 αρ. 14).

    Επιπλέον  τα ΕΛΤΑ  παύουν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα (ν.2867). Οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις βοηθούν την εταιρεία προκειμένου ο στρατηγικός της σχεδιασμός να επικεντρωθεί σε ένα πρόγραμμα άμεσων ενεργειών και δράσεων ώστε να ανταποκριθεί στον έντονο ανταγωνισμό από την επικείμενη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς και των νέων απαιτήσεων των πολιτών. Λειτουργώντας ως Ανώνυμη Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του ν.2190/1920, εναρμόνισαν το Καταστατικό τους στο ν.3016/2002, περί εταιρικής διακυβέρνησης και η εταιρεία οργανώνεται και διοικείται βάσει κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, με στόχο τη διαφάνεια και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσοι συνδέονται με τις λειτουργίες της. Επίσης, με την υπ΄ αριθμ. 136/2002 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων αποφασίστηκε η έναρξη των διαδικασιών εισαγωγής των ΕΛΤΑ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

·        Με τον ν.3429/2005 τα ΕΛΤΑ υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄.

·      Με το ν.4053/2012 , ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία για τη ρύθμιση και λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς με την απελευθέρωση την 01/01/2013, ενώ τα ΕΛΤΑ παραμένουν Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έως το 2028.

Σήμερα, τα  Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, την 01/01/2013 όπως θεσμοθετήθηκε με το ν. 4053/2012.

Η ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία των ΕΛΤΑ σε αυτό το περιβάλλον αγοράς, προϋποθέτει ευελιξία, άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα, στις απαιτήσεις της αγοράς, στις προσφορές του ανταγωνισμού, στις ανάγκες του πολίτη, στα διεθνή πρότυπα. 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, παρά τις αντιξοότητες στο νέο αυτό περιβάλλον της αγοράς, κατάφεραν  στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 2013-2017 σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας νέες σύγχρονες, ποιοτικές υπηρεσίες με παράλληλη παραγωγική αναδιάρθρωση, να υλοποιήσουν με επιτυχία δράσεις στην κατεύθυνση αύξησης μεριδίου στην αγορά.

Όλα αυτά όμως ανατρέπονται με την αιφνίδια απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών να εντάξει τον ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Α του Νόμου 3429/2005.

Τέσσερις μήνες περιμέναμε να δούμε την πολιτική της νέας Κυβέρνησης για το Ταχυδρομείο.

Τέσσερις μήνες χωρίς κανένας αρμόδιος να ζητήσει έστω και μια τυπική συνάντηση για να ενημερωθεί για τις θέσεις των εργαζομένων για τον ΕΛΤΑ.

Δώσαμε πίστωση χρόνου στην ηγεσία του Υπουργείου και παρά τις προσπάθειες που κάναμε να συναντήσουμε τους αρμόδιους, αυτό δεν κατέστει δυνατόν.

Τέσσερις μήνες μετά, είδαμε αυτό που ούτε στα χειρότερα όνειρά μας δεν είχαμε φανταστεί.

Τώρα καταλάβαμε πάρα πολύ καλά ποιά είναι η πολιτική της Κυβέρνησης για τον ΕΛΤΑ. 

ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΔΕΝΟΥΝ ΠΙΣΘΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΤΟ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ; 

Ότι δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα να επιβάλουν τη θέληση τους για διάλυση του ΕΛΤΑ μέσα από αποφάσεις των προηγούμενων Κυβερνήσεων, αναλαμβάνει η Κυβέρνηση να το υλοποιήσει μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εντάσσοντας τον ΕΛΤΑ στο κεφάλαιο Α του νόμου 3429/2005. 

Στο εξής δεν θα υπάρχει ταχυδρομική εξυπηρέτηση στα νησιά, στην ύπαιθρο, στις δύσβατες περιοχές της χώρας μας και γενικά εκεί όπου σήμερα πηγαίνει ο Ταχυδρόμος, αφού το έργο του Ταχυδρομείου εκχωρείται ΑΜΕΣΑ στις ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα ενδιαφέρονταν να εξυπηρετήσουν μόνο τα κερδοφόρα «φιλέτα» της ταχυδρομικής αγοράς.

Σε μια άναρχα απελευθερωμένη Ταχυδρομική Αγορά, σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στερούν από τον ΕΛΤΑ τα βασικά εργαλεία για να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις αυτού του περιβάλλοντος. 

Τον δένουν πισθάγκωνα με αλυσίδες, τον μετατρέπουν και πάλι σε μια γραφειοκρατική δημόσια υπηρεσία και τον γυρίζουν σε αλήστου μνήμης εποχές, όταν το βαθύ κράτος εξουσίαζε τα πάντα στην επιχείρηση, όταν οι διοικητές ήταν στρατηγοί που μοίραζαν τις ποινές στους εργαζόμενους λες και ήταν φαντάροι και από την άλλη έκαναν πάρτι οι διάφοροι που με δύο μοτοποδήλατα και πέντε ανασφάλιστους συμμετείχαν στον αισχρότερο από κάθε πλευρά αθέμιτο ανταγωνισμό στον φορέα Καθολικής Υπηρεσίας. 

Οδηγούν σε ασφυξία μια Επιχείρηση που δεν επιβαρύνει ούτε με ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τορπιλίζουν με αυτή την απόφασή τους την εργασιακή ειρήνη που έχει προκύψει μέσα από  την υλοποίηση ενός συμφωνημένου προγράμματος εσωτερικής αναδιάρθρωσης μεταξύ Διοίκησης και Εργαζόμενων, με σαφή μέχρι στιγμής και μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα (το 2014 έκλεισε κερδοφόρα). 

Η λειτουργία των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του κεφ. Α’  του ν 3429/2005, κατά την οποία απαιτείται η υποβολή αιτήματος και έγκριση  των αναπροσαρμογών της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας στη Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΚΥΑ 2/80762/ΔΠΓΚ/14-10-2014), δημιουργεί τεράστια  προβλήματα στην Εταιρεία, με ορατό κίνδυνο απώλειας μεγάλων στρατηγικών πελατών, με συνέπεια την απώλεια εσόδων και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών εταιρειών.

 

Παράλληλα η λειτουργία των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του κεφ. Α’  κατά την οποία απαιτείται η υποβολή αιτήματος και έγκριση των όποιων αλλαγών λειτουργίας της Εταιρείας κλπ., στη Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των ΕΛΤΑ, με ορατό κίνδυνο απώλειας σημαντικού μεριδίου της αναδυόμενης αγοράς των ταχυμεταφορών και των δεμάτων, με συνέπεια την απώλεια εσόδων πολλών εκατομμυρίων ευρώ και την ενίσχυση των ιδιωτικών ανταγωνιστριών εταιρειών.

Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και τους πολίτες να αναλάβει με κουτσουρεμένες αρμοδιότητες τη διοίκηση του ΕΛΤΑ; 

Σε μια εποχή που πρέπει να παίρνονται γρήγορα αποφάσεις, γιατί η αγορά δε σε περιμένει, ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται, όταν για οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να ακολουθηθεί η χρονοβόρα γραφειοκρατική έγκριση του Πάρεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Ποιος και τι θα κερδίσει από αυτήν την αρνητική εξέλιξη;

Να μη μιλήσουμε βέβαια για την υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του κόσμου σε όλη την επικράτεια. 

Παρότι τους έχει δοθεί μια σειρά καταγεγραμμένων νομικών γνωμοδοτήσεων, που αποδεικνύουν ότι ο ΕΛΤΑ από τη φύση του και το χώρο που δραστηριοποιείται επιβάλλεται  να είναι ενταγμένος στο κεφάλαιο Β του Νόμου 3429/2005, παρότι διέπεται από το νομικό καθεστώς του ΤΑΙΠΕΔ, υιοθετούν πλήρως τις απόψεις και τα ερωτήματα που τέθηκαν προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, από τον προηγούμενο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος με τις αποφάσεις του ήταν στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης του Δημόσιου Ταχυδρομείου. 

Διαφαίνεται ότι, ο κύριος  στόχος τους δεν είναι να λύσουν προβλήματα, αλλά μέσα από μεθοδεύσεις να εντείνουν την κρίση, να διογκώσουν ελλείμματα, να εξαναγκάσουν σε μείωση αποδοχών και να προετοιμάσουν την παράδοση του έργου και του δικτύου στην κατεύθυνση που δρομολογούν  τα διάφορα συμφέροντα.

Όσοι, χρόνια τώρα, επεδίωκαν να αρπάξουν και να λεηλατήσουν τον ΕΛΤΑ, θεωρούν ότι τώρα είναι η ευνοϊκή συγκυρία  για να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους που είναι η υφαρπαγή  των  φιλέτων του ΕΛΤΑ. (ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΘΟΣ). 

Καλούμε την Κυβέρνηση να επαναφέρει τον ΕΛΤΑ στο κεφάλαιο Β του Νόμου 3429/2005 και να μην λειτουργεί βάσει των διοικητικών αποφάσεων, αλλά με γνώμονα τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού, του Ταχυδρομείου και των εργαζόμενων Ταχυδρομικών. 

Ο εγκλωβισμός του ΕΛΤΑ στη γραφειοκρατική διαδικασία πλήττει το Ταχυδρομείο ανεπανόρθωτα και υπονομεύει κάθε αναπτυξιακή πολιτική.

Παράλληλα απαιτούμε:

1.  Να ολοκληρωθεί άμεσα, όπως έχει συμφωνηθεί, η απορρόφηση των Ταχυμεταφορών από τη μητρική με άμεσες και σύντομες διαδικασίες.

2.  Να ενταχθούν εκ νέου στα ΕΣΠΑ τα σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού που είχαν εγκριθεί και ενταχθεί στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» και απεντάχθηκαν με την υπογραφή του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών.

3.  Να χορηγηθούν στον ΕΛΤΑ οι κρατικές επιδοτήσεις, ύψους 45 εκατ. ευρώ για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας 2013-15, με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό.

4.  Να ληφθούν όλες οι αποφάσεις που θα εγκρίνουν την πρόταση για τη χρηματοδότηση της «άγονης» γραμμής για την περίοδο 2016-19, από τα έσοδα των εναλλακτικών παρόχων ύψους έως 10%.

Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι  τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν θα απαξιωθούν, δεν θα πτωχεύσουν, δεν θα γίνουν λάφυρα στα χέρια κερδοσκόπων

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τα υπηρεσιακά στελέχη του ΕΛΤΑ  να μην αποσυντονιστούν από το έργο τους, να μην απογοητευτούν, να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τη βιωσιμότητα του Ταχυδρομείου και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του ΕΛΤΑ απέναντι στην κοινωνία και το λαό.

Η ΠΟΣΤ συγκαλεί εκτάκτως τα συνδικαλιστικά όργανα της για λήψη αποφάσεων και καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να ορίσουν άμεσα συνάντηση με το Συνδικάτο για να εκφράσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας.