ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές,
 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις δυσμενείς εξελίξεις που δημιουργεί στο Ταχυδρομείο η μονομερής και αναχρονιστική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για μετάβαση του ΕΛΤΑ από το Κεφάλαιο Β, στο Κεφάλαιο Α του νόμου 3429/2005.
 
Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αλλάζει το νομικό πλαίσιο που λειτουργούσε ο ΕΛΤΑ τα προηγούμενα 45 χρόνια και τον μετατρέπει από επιχείρηση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, σε Υπηρεσία του στενού Δημόσιου τομέα.
 
Με αυτήν την απόφαση, ευνοείται ο ανταγωνισμός σε βάρος της εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων και τίθεται εκτός αγοράς το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της χώρας, με άμεσο κίνδυνο την απώλεια μεγάλων στρατηγικών πελατών και εσόδων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με συνέπεια την συρρίκνωση του Δικτύου και την αδυναμία ταχυδρομικής εξυπηρέτησης κύρια της περιφέρειας (δύσβατες περιοχές, ορεινός όγκος, εκατοντάδες κατοικημένα νησιά).
Ανησυχούμε για το μέλλον του Οργανισμού, (σημειώνουμε ότι είναι φορέας παροχής Καθολικών Υπηρεσιών μέχρι το 2028, καθώς σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, καλείται να επιβιώσει στο περιοριστικό πλαίσιο της Δημόσιας Υπηρεσίας, έχοντας να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό 394 ιδιωτικών ταχυδρομικών επιχειρήσεων που διαθέτουν γενική άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ACS ΑΕΕ, Γενική Ταχυδρομική κ.λ.π) και 12 μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν ειδική άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ( DHL, Spindex, ΤΝΤ κ.λ.π)
 
Ζητάμε τη συμπαράσταση σας για να διαφυλάξουμε το κοινωνικό αγαθό, της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης για κάθε πολίτη της χώρας, με δεδομένο ότι, η ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία των ΕΛΤΑ σε αυτό δύσκολο περιβάλλον, προϋποθέτει ευελιξία, άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα, στις απαιτήσεις της αγοράς, στις προκλήσεις του ανταγωνισμού, στις ανάγκες του πολίτη, στα διεθνή πρότυπα κ.λ.π.
 
Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας αναδείξουμε, για ακόμη μια φορά, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, εδώ και 186 χρόνια, το Ταχυδρομείο, τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας με το μεγαλύτερο δίκτυο σημείων καθημερινής επαφής με τους πελάτες, σε όλη την Επικράτεια, με 1420 καταστήματα και πρακτορεία και 3.500 ταχυδρομικούς διανομείς.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Πολιτεία αντιλαμβανόμενη το σημαντικό κοινωνικό ρόλο των ταχυδρομείων, αλλά και τη δυνατότητα που έχουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και να συνεισφέρουν θετικά στην πορεία ανασυγκρότησης της χώρας, ενίσχυσαν το ρόλο τους, δημιούργησαν σταδιακά θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ευελιξία, η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, η εξυπηρέτηση των πολιτών σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
·        Από το 1970 η Ταχυδρομική Υπηρεσία μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) – δημόσια επιχείρηση, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας,την επωνυμία "Ελληνικά Ταχυδρομεία" (ΕΛΤΑ), που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας και απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας.
 
·        Με τον ν.2414/1996 για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, προσαρμόζεται το καταστατικό του, ώστε η οργάνωση και λειτουργία του να συνάδει με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με στόχο να μπορεί ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών όλης της χώρας.
·        Με το ν.2668/98, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 97/67/EΚ της 15/12/1997, δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την παροχή καθολικής υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση και το συμφέρον των πολιτών.
·        Το 2000 τα ΕΛΤΑ εξαιρούνται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, περί προμηθειών, περί ανάθεσης δημοσίων μελετών και δημοσίων υπηρεσιών και έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες εκτελούνται με βάση εσωτερικούς κανονισμούς προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων (ν.2843/2000 αρ. 14).
Επιπλέον τα ΕΛΤΑ παύουν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα (ν.2867). Οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις βοηθούν την εταιρεία προκειμένου ο στρατηγικός της σχεδιασμός να επικεντρωθεί σε ένα πρόγραμμα άμεσων ενεργειών και δράσεων ώστε να ανταποκριθεί στον έντονο ανταγωνισμό από την επικείμενη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς και των νέων απαιτήσεων των πολιτών. Λειτουργώντας ως Ανώνυμη Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του ν.2190/1920, εναρμόνισαν το Καταστατικό τους στο ν.3016/2002, περί εταιρικής διακυβέρνησης και η εταιρεία οργανώνεται και διοικείται βάσει κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, με στόχο τη διαφάνεια και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσοι συνδέονται με τις λειτουργίες της. Επίσης, με την υπ΄ αριθμ. 136/2002 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων αποφασίστηκε η έναρξη των διαδικασιών εισαγωγής των ΕΛΤΑ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
·        Με τον ν.3429/2005 τα ΕΛΤΑ υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄.
·        Με το ν.4053/2012 , ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία για τη ρύθμιση και λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς με την απελευθέρωση την 01/01/2013, ενώ τα ΕΛΤΑ παραμένουν Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έως το 2028.
 
Σήμερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, από 01/01/2013 όπως θεσμοθετήθηκε με το ν. 4053/2012 και καταφέρνουν στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 2013-2017 σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας νέες σύγχρονες, ποιοτικές υπηρεσίες με παράλληλη παραγωγική αναδιάρθρωση, να υλοποιήσουν με επιτυχία δράσεις στην κατεύθυνση αύξησης μεριδίου στην αγορά.
Στο πλαίσιο των παραπάνω ο ΕΛΤΑ ανέπτυξε υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής, είναι ενταγμένος στο διατραπεζικό σύστημα και προσφέρει υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (συντάξεις, ταχυδρομικές επιταγές, εμβάσματα κ.λ.π.) σε όλη τη χώρα, με αξιοπιστία και μακριά από κερδοσκοπικές πρακτικές.
 
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν καταφέρει, παρόλο τη δύσκολη συγκυρία, να μην είναι ελλειμματική επιχείρηση, να μην επιβαρύνουν, ούτε ένα ευρώ, το κράτος και τους πολίτες.
 
Σε αυτήν την προσπάθεια είναι σημαντική η συμμετοχή των εργαζομένων στο Ταχυδρομείο, καθώς συμφωνήθηκε μέσα από ένα πλαίσιο διαφόρων παρεμβάσεων, η μείωση του μισθολογικού κόστους (πλήρης εφαρμογή όλων των εφαρμοστικών νόμων και επιπλέον συμφωνία για τη μη χορήγηση των δώρων την τριετία 2013 έως και 2015, περιστολή πρόσθετων αμοιβών κ.λ.π.).
 
Με αυτές τις προϋποθέσεις ο ΕΛΤΑ καταφέρνει να προσφέρει, εδώ και πολλές δεκαετίες, τα μέγιστα στον πολίτη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας, μιας χώρας, όπως είναι η Ελλάδα, με τεράστιους και δύσβατους ορεινούς όγκους και εκατοντάδες νησιά, με ποιότητα και χαμηλές τιμές.
 
Όλα αυτά όμως ανατρέπονται με την αιφνίδια απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών να μεταφέρει τα ΕΛΤΑ από το Κεφάλαιο Β στο Κεφάλαιο Α του Νόμου 3429/2005.
Η Κυβέρνηση προχωράει σε αυτήν την απόφαση, παρότι της έχει δοθεί μια σειρά καταγεγραμμένων νομικών γνωμοδοτήσεων, που αποδεικνύουν ότι ο ΕΛΤΑ από τη φύση του και το χώρο που δραστηριοποιείται επιβάλλεται να είναι ενταγμένος στο κεφάλαιο Β του Νόμου 3429/2005.
 
Άρα, κανένα ζήτημα δεν υφίσταται για το που πρέπει να δραστηριοποιείται ο ΕΛΤΑ.
Αυτό που επιχειρεί σήμερα η Κυβέρνηση είναι, μέσα από νομικίστικες διαδικασίες, να μετατρέψει ένα πολιτικό ζήτημα σε νομικό.
 
Διαφαίνεται λοιπόν ότι, ο κύριος στόχος της δεν είναι να λύσει προβλήματα, αλλά μέσα από μεθοδεύσεις να εντείνει την κρίση, να διογκώσει ελλείμματα, να εξαναγκάσει σε μείωση αποδοχών και να προετοιμάσει την παράδοση του έργου και του δικτύου στην κατεύθυνση που δρομολογούν τα διάφορα συμφέροντα, τα οποία χρόνια τώρα, επεδίωκαν να αρπάξουν και να λεηλατήσουν τα φιλέτα του ΕΛΤΑ.
 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
 
Ο ΕΛΤΑ έχει ιστορία, παρόν και μέλλον που ταυτίζεται με τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και της Χώρας. Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του Δημόσιου Ταχυδρομείου είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας. Δεν θα αφήσουμε τον ΕΛΤΑ, μέσα από πολιτικές αποφάσεις που επιδιώκουν τη συρρίκνωση του, να απομακρυνθεί από τον κοινωνικό του προσανατολισμό.
 
Με την παρέμβαση μας αυτή θέλουμε να κάνουμε σαφές σε όλους σας, ότι εμείς οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, που όλα αυτά τα χρόνια με τους αγώνες μας και τη συμπαράσταση της κοινωνίας καταφέραμε να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια διάλυσης του Ταχυδρομείου και την εκποίηση του σε κερδοσκοπικά συμφέροντα, είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την ακύρωση της απόφασης μετάθεσης του ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Α του νόμου 3429/2005.
 
Είναι απόφαση όλων μας να υπερασπιστούμε το χαρακτήρα και τον ρόλο του Ταχυδρομείου μέσα στην κοινωνία.
 
Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συμπαρασταθείτε ενεργά.
 
Σας καλούμε να πάρετε πρωτοβουλία για την ακύρωση της απόφασης αυτής.
 
Σας καλούμε ν’ αναλογιστείτε την οικονομική συγκυρία, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, το περιβάλλον της ταχυδρομικής αγοράς και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η απόφαση αυτή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και στη ζωή των εργαζομένων.
 
Το «σωσίβιο» για την Ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση για την Ελληνική κοινωνία θα έρθει μόνο, αν το χρηματιστήριο της πολιτικής συνδεθεί με ουσιαστικές προτάσεις ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και όχι με αποφάσεις που πλήττουν έναν από τους ιστορικότερους Οργανισμούς της χώρας, του οποίου η συμμετοχή και η προσφορά του στην κοινωνία είναι ανεκτίμητη και αναντικατάστατη.
 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κοινοβουλευτικών ομάδων και των κομμάτων, ζητάμε συνάντηση μαζί σας, σε ημερομηνία και τόπο που θα ορίσετε, για να σας εκθέσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας.
 
 
                                       Με εκτίμηση                             
 
                              ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε ΤΗΣ ΠΟΣΤ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ               ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ